Tiêu điểm: 
Cao đẳng QTKD

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

1. Mục tiêu đào tạo 
Kiến thức 
Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị chiêu thị và quản trị dự án; Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng. 
Kỹ năng 
Phân tích môi trường kinh doanh, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra chiến lược và kế hoạch kinh doanh; Thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư; Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp; Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học; Quản trị nhân sự và nghệ thuật lãnh đạo; Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng. 
Thái độ 
Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
Đảm nhận các công việc về quản trị trong các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội; Làm việc trong phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanh…; Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong các trường cao đẳng và trung cấp. 
2. Thời gian đào tạo:     3 năm 
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:     104 tín chỉ 
4. Đối tượng tuyển sinh:     Tốt nghiệp phổ thông trung học 
5. Quy trình đào tạo:     Theo học chế tín chỉ. 
Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 
6. Thang điểm:     theo học chế tín chỉ 

 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh