Tiêu điểm: 
Cao đẳng liên kết Canada
Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh