Tiêu điểm: 
Lãnh đạo khoa

Lãnh đạo khoa


Trưởng Khoa
PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn

                                                      
Phó Trưởng khoa                                                          Phó Trưởng khoa
     NCS. Trần Thị Huế Chi                                                TS. Nguyễn Thành Long

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh