TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách bộ môn cơ sở ngành
23/06/2019

Bộ Môn Cơ Sở 

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Hiền Tiến sĩ Trưởng Bộ Môn
2 Phạm Xuân Giang PGS.GVC.Tiến sĩ Giảng Viên
3 Trần Nguyễn Minh Ái Thạc sĩ Giảng Viên
4 Huỳnh Quang Minh Tiến sĩ Giảng Viên
5 Bùi Thị  Hiền Thạc sĩ Giảng Viên
6 Lê Thị Kim Hoa Tiến sĩ Giảng Viên Cao Cấp
7 Huỳnh Đạt Hùng Thạc sĩ Giảng Viên
8 Phạm Thị Ngọc Hương Thạc sĩ Giảng Viên
9 Cao Hoàng Huy Thạc sĩ Giảng Viên
10 Nguyễn Thọ Khiêm Thạc sĩ Giảng Viên
11 Bùi Huy Khôi Thạc sĩ Giảng Viên
12 Nguyễn Việt Lâm Thạc sĩ Giảng Viên
13 Nguyễn Đức Lộc Thạc sĩ Giảng Viên
14 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ Giảng Viên
15 Nguyễn Thu Phương Thạc sĩ Giảng Viên
16 Nguyễn Văn Phú Thạc sĩ Giảng Viên
17 Nguyễn Ái Minh Phương Thạc sĩ Giảng Viên
18 Hà Trọng Quang Thạc sĩ Giảng Viên
19 Phan Thị Thảo Thạc sĩ Giảng Viên
20 Nguyễn Minh Toàn Thạc sĩ Giảng Viên
21 Nguyễn Duy Trinh Tiến sĩ Giảng Viên
Đơn vị liên kết