TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách giảng viên bộ môn Marketing
23/06/2019

Bộ Môn  Marketing

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Bùi Văn Quang Tiến sĩ  Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Văn Thanh Trường Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa
3 Ngô Ngọc Minh Tiến sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Văn Nhơn Tiến sĩ Giảng viên
5 Vũ Thị Mai Chi Thạc sĩ  Giảng viên
6 Nguyễn Quốc  Cường Thạc sĩ Giảng viên
7 Phùng Tiến Dũng Thạc sĩ Giảng viên
8 Lê Bảo Hân Thạc sĩ Giảng viên
9 Trần Phi Hoàng Thạc sĩ Giảng viên
10 Hà Thị Thanh Minh Thạc sĩ Giảng viên
11 Phan Trọng Nhân Thạc sĩ Giảng viên
12 Trần Anh Quang Thạc sĩ Giảng viên
13 Nguyễn Thị  Ngọc Trâm Thạc sĩ Giảng viên
14 Nguyễn Thị Túc Thạc sĩ Giảng viên
15 Hồ Trúc  Vi Thạc sĩ Giảng Viên
Đơn vị liên kết