TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách giảng viên bộ môn quản trị chiến lược
23/06/2019

Bộ Môn Chiến Lược

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Đàm Trí Cường Tiến sĩ Trưởng Bộ Môn
2 Nguyễn Vũ Vân Anh Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thị Ngọc Bình Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Hoa Phúc Chân Thạc sĩ Giảng viên
5 Võ Điền Chương Thạc sĩ Giảng viên
6 Đoàn Hùng Cường Thạc sĩ Giảng viên
7 Lưu Xuân Danh Thạc sĩ Giảng viên
8 Lê Nam Hải Thạc sĩ Giảng viên
9 Lương Thị Minh Hương Thạc sĩ Giảng viên
10 Nguyễn Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên
11 Lê Thị Thanh Hường Thạc sĩ Giảng viên
12 Đỗ Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Giảng viên
13 Nguyễn Thành Long Tiến sĩ Trưởng Khoa
14 Nguyễn Quỳnh Mai Thạc sĩ Giảng Viên
15 Nguyễn Nguyên Phương Thạc sĩ Giảng viên
16 Lê Hoàng Việt Phương Thạc sĩ Giảng viên
17 Đặng Minh Thu Thạc sĩ Giảng viên
18 Chu Thị Thuỳ Thạc sĩ Giảng viên
19 Lê Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Giảng viên
20 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên
21 Nguyễn Thị Vân Tiến sĩ Giảng viên
Đơn vị liên kết