TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách giảng viên bộ môn quản trị tác nghiệp
23/06/2019

Bộ Môn Tác Nghiệp

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Long Tiến sĩ Phó trưởng khoa / Tổ trưởng bộ môn
2 Đoàn Ngọc Duy Linh Tiến sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Văn  Bình Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Hoàng Giang Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Thạc sĩ Giảng viên
6 Võ Thị Thúy Hoa Thạc sĩ Giảng viên
7 Hồ Nhật Hưng Thạc sĩ Giảng viên
8 Võ Hữu Khánh Thạc sĩ Giảng viên
9 Trần Văn Khoát Tiến sĩ Giảng viên
10 Lê Thúy  Kiều Thạc sĩ Giảng viên
11 Lê Đức Lâm Thạc sĩ Giảng viên
12 Nguyễn Tấn Minh Thạc sĩ Giảng viên
13 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
14 Trần Yến Phượng Thạc sĩ Giảng viên
15 Phạm Văn  Quyết Thạc sĩ Giảng viên
16 Nguyễn Ngọc Thức Thạc sĩ Giảng viên
17 Nguyễn Thị Minh Thủy Thạc sĩ Giảng viên
18 Lưu Quang Vinh Thạc sĩ Giảng viên
19 Nguyễn Quang vinh Tiến sĩ Giảng viên
Đơn vị liên kết