TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách giảng viên bộ môn quản trị tác nghiệp
23/06/2019

Bộ Môn Tác Nghiệp

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Long Tiến sĩ Trưởng tổ bộ môn
2 Trần Thị Huế Chi Thạc sĩ Giảng viên
3 Đoàn Ngọc Duy Linh Tiến sĩ Giảng viên
4 Lê Văn Tý Tiến sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Khánh Bình Tiến sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Văn  Bình Thạc sĩ Giảng viên
7 Đoàn Hùng  Cường Thạc sĩ Giảng viên
8 Trần Hoàng Giang Thạc sĩ Giảng viên
9 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Thạc sĩ Giảng viên
10 Võ Thị Thúy Hoa Thạc sĩ Giảng viên
11 Hồ Nhật Hưng Thạc sĩ Giảng viên
12 Võ Hữu Khánh Thạc sĩ Giảng viên
13 Lê Thúy  Kiều Thạc sĩ Giảng viên
14 Lê Đức Lâm Thạc sĩ Giảng viên
15 Ngô Cao Hoài Linh Thạc sĩ Giảng viên
16 Nguyễn Tấn Minh Thạc sĩ Giảng viên
17 Trần Yến Phượng Thạc sĩ Giảng viên
18 Phạm Văn  Quyết Thạc sĩ Giảng viên
19 Tiếu Phương Quỳnh Thạc sĩ Giảng viên
20 Nguyễn Ngọc Thức Thạc sĩ Giảng viên
Đơn vị liên kết