TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Giới thiệu bộ môn Marketing
23/06/2019

Bộ môn Marketing là một trong bốn bộ môn của  khoa Quản trị Kinh doanh, đào đào tạo các môn học thuộc lĩnh vực Marketing cho Khoa Quản trị Kinh doanh cũng như các khoa khác thuộc trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM.

Mục tiêu của Bộ môn Marketing là phục vụ giảng dạy theo hướng ứng dụng các môn học ngành Marketing, đảm bảo sinh viên học tập lý thuyết gắn với thực tiễn.

Năm 2016, bộ môn Marketing đã xây dựng mã ngành Marketing và sinh viên được cấp bằng ngành Marketing sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, Bộ môn Marketing có 16 giảng viên, trong đó có 4 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 9 thạc sĩ, tham gia giảng dạy 15 học phần chuyên ngành Marketing gồm: Nghiên cứu marketing, Marketing căn bản, Quản lý quan hệ khách hàng, Quản trị kênh phân phối, Quản trị thương hiệu, Quản trị bán lẻ, Quản trị marketing, Quản trị bán hàng, Hành vi khách hàng, Truyền thông tích hợp(IMC), Marketing điện tử, Marketing dịch vụ,  Marketing quốc tế, Quan hệ công chúng,…. 

Nội dung chương trình đào tạo và tài liệu học tập các môn học được cập nhật hàng năm. Giảng viên cũng tích cực thực hiện nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và kết hợp ứng dụng thực tiễn.

Đơn vị liên kết