TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Bảng danh sách sinh viên nhận học bổng qua các năm
28/06/2019
BA Programme Scholarship 2014-2015 BA Programme Scholarship 2015-2016 BA Programme Scholarship 2016-2017

 

 
BA Programme Scholarship 2017-2018 BA Programme Scholarship 2018-2019  
Đơn vị liên kết