Tiêu điểm: 
Ban chấp hành Đoàn khoa
Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh