TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020
15/01/2020

Truy cập link: http://bit.ly/dangkysvnckh2020 hoặc điền trực tiếp bên dưới.

Ban tổ chức gia hạn thời gian đăng ký tên đề tài đến hết ngày 16/02/2020

Đơn vị liên kết