TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp
21/08/2019
STTTài liệuLink tải
1Slide định hướng
2Tài liệu hướng dẫn khóa luận
3Phụ lục 1: Trang bìa
4Phụ lục 2: Tóm tắt
5Phụ lục 3: Nhận xét
6Phụ lục 4: Mục lục - Bảng - Hình - Viết tắt
7Phụ lục 5: Trình bày nội dung
8Phục lục 6: Hướng dẫn trích dẫn
9Phụ lục 7: Biên bản chỉnh sửa giải trình
Đơn vị liên kết