TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Kết quả điểm tổng kết khóa luận tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2020-2021
01/07/2021

Thông báo các bạn sinh viên về kết quả ghi nhận tạm thời tổng hợp báo cáo khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 trong “Định hướng khóa luận tốt nghiệp” trên hệ thống ework. 

Sinh viên nhận 02 phiếu nhận xét chỉnh sửa của Giảng viên hướng dẫn phản biện  của hội đồng từ Thầy Cô hướng dẫn. Sinh viên có nhiệm vụ chỉnh sửa hoặc giải trình theo nội dung của phiếu nhận xét. Nội dung chỉnh sửa và giải trình chỉnh sửa sinh viên nhập vào mẫu phụ lục 07

Mẫu phụ lục 07: https://drive.google.com/file/d/1S7XhTSpiu92WtEfhKEuPWUkwZlrdr1IA/view

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa và thông qua đồng ý xác nhận phần chỉnh sửa của Thầy Cô hướng dẫn, sinh viên nộp phụ lục 07 cho GVHD tập hợp gởi về khoa.

Đối với Báo cáo KLTN hoàn chỉnh sinh viên được yêu cầu nộp 01 tập tin pdf duy nhất báo cáo KLTN hoàn chỉnh tại mục “Nộp Khoá luận hoàn thiện” đã được phân quyền trên ework.

Link Nộp khóa luận hoàn thiện: http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=2303

Để kịp thời gian xét tốt nghiệp vào 9/7/2021 theo tiến độ nhà trường. Sinh viên chỉnh sửa, hoàn thiện bài và nộp lại hạn cuối 15h ngày 6/7/2021.

Lưu ý: Điểm chính thức và được nhập vào hệ thống điểm khi sinh viên hoàn thành chỉnh sửa và các yêu cầu bổ sung của GVHD, hội đồng và quy định của Khoa QTKD.

Link trực tiếp: http://ework.fba.iuh.edu.vn/mod/url/view.php?id=20791

Đơn vị liên kết