TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Khảo sát đánh giá chất lượng của khoa QTKD
04/05/2021

Nhằm mục đích đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, Khoa Quản Trị Kinh Doanh triển khai kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan. Ý kiến phản hồi của các bên liên quan là cơ sở để Khoa có những cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng nhu của xã hội, tiến đến tiếp cận với nền giáo dục trong khu vực và quốc tế.

  • Nội dung khảo sát phục vụ cho đối tượng sinh viên đại học thuộc khoa Quản trị Kinh doanh đang tham gia học học phần của khoa QTKD.

+ Học phần môn học

Khảo sát trước khi kết thúc môn học THỰC HÀNH những môn thuộc học phần của khoa QTKD (như: Tin học ứng dụng QTKD, Phân tích dữ liệu kinh doanh, Quản trị văn phòng)(theo mẫu phiếu khảo sát 8)

Link khảo sát: https://bit.ly/m8khaosat

Khảo sát trước khi kết thúc môn học LÝ THUYẾT những môn thuộc học phần của khoa QTKD (theo mẫu phiếu khảo sát 7)

Link khảo sát: https://bit.ly/m7khaosat

+ Thực tập doanh nghiệp

Sinh viên đưa DOANH NGHIỆP phiếu khảo sát (Phiếu khảo sát nộp kèm theo quyển báo cáo). Phiếu khảo sát nhận tại cô Giáo vụ.

Sinh viên bắt buộc tự nhập kết quả khảo sát (theo mẫu phiếu khảo sát 3) vào link khảo sát online: https://bit.ly/m3khaosat

+ Khóa luận

Sinh viên làm KHÓA LUẬN hoàn thành khảo sát (theo mẫu phiếu khảo sát 9) khi nộp bài. Sau khi nhấn nút gửi nội dung khảo sát sẽ nhận 1 bản copy trong hộp thư mail đã khai báo trong phiếu, in phiếu trong mail nộp riêng cho Cô Mai (tại phòng D3.1).

Link khảo sát online: https://bit.ly/m9khaosat

 + Sinh viên năm 3 và năm 4

Khảo sát sinh viên năm 3 & 4 về chương trình đào tạo theo mẫu phiếu khảo sát 1:

Linh khảo sát online: https://bit.ly/m1khaosat

Khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của nhà trường theo mẫu phiếu khảo sát 10:

Link khảo sát online: https://bit.ly/m10khaosat

+ Khảo sát sinh viên ĐOÀN khoa

Khảo sát sinh viên tình nguyện về hoạt động phục vụ hỗ trợ cộng đồng theo mẫu phiếu khảo sát 11:

Link khảo sát online: https://bit.ly/m11khaosat

Đơn vị liên kết