TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Mở lớp học lại/ học vét Writing, Anh văn Market Leader 5, Quản trị marketing cho hệ đại học (CQ, TT)
08/10/2018

khoa QTKD sẽ mở lớp học lại/ học vét các môn : Writing, Anh văn Market Leader 5, Quản trị marketing dành cho hệ đại học (CQ, TT). Vì đã có một số sinh viên đã đăng ký chờ mở lớp nhưng do số lượng còn quá ít nên khoa chưa mở lớp được.

Vì vậy, sinh viên nào có nhu cầu học lại các môn trên liên hệ giáo vụ khoa gấp để đăng ký học lại.

Điều kiện để chấp nhận mở lớp:

– Hệ TT: đủ 10 sinh viên đăng ký và đóng tiền.

– Hệ CQ: đủ 25 sinh viên đăng ký và đóng tiền.

Thời gian đăng ký là : 01/10/2018_07/10/2018

Thời gian dự kiến học là : 08/10/2018_30/11/2018

Đơn vị liên kết