TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo về việc bổ sung thông tin cá nhân để làm Bảo hiểm y tế
03/06/2020

Sinh viên có tên trong danh sách dưới đây khẩn trương đến VP Công tác sinh viên để bổ sung thông tin cá nhân và người thân để làm thẻ Bảo hiểm y tế.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết