TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông tin về lịch hướng dẫn TTDN đợt HK1 2021-2022
12/07/2021

Môn học mở trên hệ thống quản lý học trực tuyến ework của khoa

Lớp học phần này hiển thị trong mục Nhà của tôi (Thanh menu trái) hoặc trong Khóa học đang tham gia (Thanh menu trên)

Link trực tiếp: http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/index.php?categoryid=402

Hiện tại giáo vụ khoa đã mở lớp quản lý học phần trên ework.fba.iuh.edu.vn. Học phần thực tập doanh nghiệp được mở 2 lớp tách biệt:

Lớp do khoa BCN khoa quản lý: Thông báo và quản lý chung thực tập tốt nghiệp HK1 2021-2022, học phần này bao gồm các nội dung sau:

 • Diễn dàn sinh viên về thực tập doanh nghiệp
 • Thông báo của khoa cho tất cả Thầy Cô  và sinh viên
 • Nộp bài hoàn chỉnh cuối cùng đã được Thầy Cô và doanh nghiệp chấm điểm.
 • Hồ sơ môn học thực tập doanh nghiệp
 • Hướng dẫn chung và các biểu mẫu trình bày báo cáo
 • Link trực tiếp: http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=2305

Lớp do Thầy Cô hướng dẫn quản lý: cấu trúc tên lớp theo mã học phần_Thực tập doanh nghiệp_Tên giảng viên

Ví dụ: 422000351113_Thực tập doanh nghiệp_ThS. Nguyễn Văn A

 • Thông tin liên hệ của Thầy Cô hướng dẫn và người hướng dẫn tại doanh nghiệp sinh viên thực tập
 • Kế hoạch và lịch biểu thực tập của sinh viên đã được thông qua người hướng dẫn tại doanh nghiệp.
 • Sinh viên hoàn thành và nộp bài theo yêu cầu của Thầy Cô hướng dẫn trong quá trình thực hiện và báo cáo nội dung yêu cầu theo tuần
 • Sinh viên cung cấp thông tin minh chứng và nội dung trong quá trình thực tập
 • Giảng viên cung cấp tài liệu hỗ trợ sinh viên đọc và tìm hiểu thêm lý thuyết phù hợp với lĩnh vực hoặc ngành nghề sinh viên đang thực tập
 • Cung cấp các công cụ tích hợp như MS Team, Chat online, Diễn đàn hỗ trợ việc liên lạc, thảo luận và hướng dẫn trực tuyến 
 • Thầy Cô thực hiện các bài kiểm tra đánh giá quá trình để điều chỉnh cập nhật việc hướng dẫn phù hợp
 • Sinh viên nộp báo cáo hoàn chỉnh và dữ liệu minh chứng cho Thầy Cô hướng dẫn chấm điểm kèm các hồ sơ theo yêu cầu của BCN khoa.

Lịch hẹn hướng dẫn sinh viên

Lịch hẹn hướng dẫn buổi đầu tiên của giảng viên về TTDN các bạn cập nhật theo link: 

https://bit.ly/3xAxvxl

Sinh viên yêu cầu tham gia gặp giảng viên buổi sinh hoạt đầu tiên để nghe phổ biến về cách làm việc giảng viên hướng dẫn nhằm đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện thực tập doanh nghiệp. Sinh viên theo dõi thường xuyên danh sách cập nhật giảng viên đăng thông tin lịch hướng dẫn bắt đầu từ 13/7/2021.

Đơn vị liên kết