TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
GIẢNG VIÊN TỔ BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH.
03/02/2019

Nhằm khuyến khích, nâng cao năng lực cũng như chất lượng công trình NCKH của giảng viên đối với các đề tài NCKH cấp tỉnh, ngày 07 tháng 3 năm 2019, Tổ Quản trị Chiến lược  đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Cách thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh” với phần trình bày báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn của Tổ Quản trị Chiến lược:

 

Đơn vị liên kết