TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Ban chủ nhiệm khoa
22/06/2019

Trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Thành Long
Email: nguyenthanhlong@iuh.edu.vn

Phó trưởng khoa

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh Trường
Email: nguyenvanthanhtruong@iuh.edu.vn
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long
Email: nguyenngọclong@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết