TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu đào tạo
22/06/2019

TẦM NHÌN CỦA KHOA QTKDKhoa QTKD trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực trong ngành quản trị kinh doanh đứng đầu Bộ Công thương và đạt chuẩn khu vực.
SỨ MẠNG CỦA KHOA QTKDKhoa QTKD cam kết đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực ngành quản trị kinh doanh có kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm việc tốt, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

PHÁT BIỂU TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Chất lượng, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế
Ý NGHĨA CỦA TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Triết lý giáo dục của IUH được hình thành và kế thừa từ công tác quản lý theo chuẩn ISO từ năm 2002. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong các hoạt động của Khoa  nhằm hướng đến mục tiêu thực hiện tầm nhìn sứ mạng và chính sách chất lượng của IUH.

Theo triết lý giáo dục “Chất lượng, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế”, IUH không chỉ cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo tiến bộ, chất lượng cao và phù hợp với xu hướng quốc tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát triển tiềm năng cá nhân. IUH còn chú trọng việc bồi dưỡng cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời đề cao tinh thần tìm tòi, nghiên cứu và học tập ở sinh viên để học tập suốt đời. Điều này sẽ giúp sinh viên cải thiện bản thân, phát triển tiềm năng sáng tạo và kỹ năng hội nhập để thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong thời đại mới.
NỘI DUNG CỦA TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Chất lượng là khái niệm cho thấy khả năng thoả mãn nhu cầu của các bên liên quan trong đào tạo và nghiên cứu của Trường. Đánh giá chất lượng của một cơ sở giáo dục phải đứng trên quan điểm của sinh viên và nhà tuyển dụng. IUH sử dụng chất lượng như là một công cụ có thể đo lường chỉ số hài lòng của các bên liên quan của trường.

Phát triển bền vững là phát triển để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai, gắn với nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát triển bền vững liên quan đến tầm nhìn của các đơn vị đào tạo và năng lực, phẩm chất của người học trong quá trình học tập, làm việc trước và sau khi tốt nghiệp.

Hội nhập quốc tế là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Hội nhập quốc tế cũng được thể hiện qua việc các chương trình đào tạo của trường và sinh viên tốt nghiệp được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế và được các trường đại học cùng khối ngành trong khu vực và trên thế giới chấp nhận.

Đơn vị liên kết