TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Biểu mẫu thực tập doanh nghiệp
28/06/2019
STTTài liệuLink tải
1Slide định hướng
2Tài liệu hướng dẫn thực tập
3Mẫu đơn xác nhận giảng viên hướng dẫn
4Phụ lục 1: Trang bìa
5Phụ lục 2: Trang cám ơn
6Phụ lục 3: nội dung - bảng biểu -hình vẽ - viết tắt
7Phụ lục 4: Trích dẫn
8Phụ lục 5: Mẫu đơn - biểu mẫu
Đơn vị liên kết