TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo nộp báo cáo hoàn chỉnh khóa luận tốt nghiệp đợt học kỳ 1 2019-2020
25/12/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÔNG BÁO

Nội dung

Ngày 30/12/2019

  • Khoa công bố điểm sơ bộ khóa luận tốt nghiệp tại bảng thông tin khoa. Điểm chính thức sẽ được nhập vào hệ thống sau khi sinh viên hoàn thành các thủ tục bao gồm phiếu chỉnh sửa giải trình và 01 quyển báo cáo khóa luận hoàn chỉnh.

  • Sinh viên nộp phiếu chỉnh sửa giải trình khóa luận theo mẫu với đầy đủ chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn tại phòng giáo vụ (Cô Mai). Lưu ý: bản chính nộp cô Mai, bản sao lưu lại để đóng vào quyển báo cáo hoàn chỉnh đã chỉnh sửa.
  • Mẫu chỉnh sửa giải trình (Mẫu 06): tải file xuống tại đây https://bit.ly/3970kps

Ngày 02/01/2020

  • Mẫu chỉnh sửa giải trình (bản sao) đóng vào quyển báo cáo khóa luận hoàn chỉnh sau trang nhận xét của hội đồng phản biện.
  • Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh đóng bìa mạ vàng theo mẫu nếu điểm tổng kết sơ bộ từ 8.5 trở lên. Các bạn khác nộp 01 quyển báo cáo khóa luận bìa thường.

Ngày 03/01/2020

  • Khoa nhập điểm vào hệ thống đối với sinh viên nộp đầy đủ thủ tục và đáp ứng yêu cầu khóa luận tốt nghiệp.
  • Đối với sinh viên không hoàn thành thủ tục theo yêu cầu của khoa QTKD về khóa luận tốt nghiệp, khoa sẽ không công nhận kết quả sơ bộ khóa luận tốt nghiệp sau ngày 05/01/2020.

Lưu ý: sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đợt học kỳ 1 năm học 2019-2020 trả lời bảng khảo sát theo link: http://bit.ly/2lYhmSx

 

Đơn vị liên kết