INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
About Fundamentals Department
23/06/2019

Tổ Cơ sở – Khoa Quản trị kinh doanh đảm nhiệm các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy các môn cơ sở ngành của các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing và các chuyên ngành khác của trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. Cùng với sự phát triển của Khoa quản trị kinh doanh, Tổ Cơ sở luôn nỗ lực để ngày càng hoàn thiện trong công tác nghiên cứu và giảng dạy, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng ngày một cao hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổ cơ sở có tổng cộng 22 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh trở lên. Trong đó có 1 PGS.TS, 4 TS, 2 NCS, 15 thạc sĩ tốt nghiệp tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

Tổ Cơ sở quản lý các môn học sau:

  1. Kinh tế vi mô
  2. Kinh tế vĩ mô
  3. Kinh tế lượng
  4. Thống kê kinh doanh
  5. Tin học ứng dụng ngành quản trị kinh doanh
  6. Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
  7. Địa lý kinh tế Việt Nam
Cooperate