INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
Announcement about the admission to Doctor of BA programme
03/07/2019

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2018-2019.

Ngành Quản trị kinh doanh Mã số 9340101 được chỉ tiêu 10.

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với học viên có bằng thạc sĩ là 3 năm.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: LINK

Cooperate