INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
The official informed obtaining a graduate degree
27/06/2019


1. Mời tất cả sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đã xét tốt nghiệp tháng 12/2018 về nhận bằng chính thức

2. Sinh viên nhớ thực hiện khảo sát trước khi đến nhận bằng: 

Đường link: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat

/Hoặc vào website iuh.edu.vn/Sinh viên/Khảo sát sinh viên tốt nghiệpCooperate