ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Giáo vụ khoa
23/06/2019

Giáo vụ 1

Đặng Trần Ánh Mai

Điện thoại: 0283.8940390 – 158

Email: dangtrananhmai@iuh.edu.vn

Công việc phụ trách:

 • Hỗ trợ giải quyết các thắc mắc của sinh viên về học phần và các vấn đề liên quan đến việc học;
 • Phụ trách hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến môn học thực tập doanh nghiệp, khóa luận, chuyên đề môn học;
 • Phát phiếu đăng ký, nhập liệu đề tài đăng ký, nhận bài báo cáo tốt nghiệp hoàn thành của sinh viên, phục vụ hội đồng báo cáo, nhập điểm vào hệ thống;
 • Hỗ trợ công tác liên quan đến giáo dục định hướng, tư vấn tuyển sinh, lễ tốt nghiệp và phát bằng cho sinh viên;
 • Báo giảng cho giảng viên hướng dẫn môn thực tập doanh nghiệp tại trường và tổng hợp ngoài trường nộp cho phòng đào tạo về môn học;
 • Phụ trách các quyết toán về nợ học phần, tốt nghiệp với nhà trường;
 • Tổ chức mở các lớp học lại đối với hệ niên chế, tín chỉ;
  Kết hợp với các tổ trưởng bộ môn để mở các lớp hè cho sinh viên tín chỉ;
 • Lưu trữ bảng điểm và bài thi tự luận theo từng học kỳ;
  Kết hợp với nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm của khoa để mua và cấp phát cho các thành viên trong khoa;
 • Phụ trách quản lý, bán giáo trình (tồn động) cho sinh viên, lập sổ theo dõi thu chi, báo cáo định kỳ hàng quý;
 • Xét tốt nghiệp cho sinh viên: nhận đơn, đề xuất xét TN, điều chỉnh thông tin SV, nhận bằng từ phòng đào tạo, dán hình, phát bằng, bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên theo qui định của nhà trường.
 • Thực hiện công việc 5S của khoa mỗi ngày và tổng vệ sinh vào thứ sáu hàng tuần;
 • Thực hiện các báo cáo về tình hình tốt nghiệp, việc làm của sinh viên ra trường;
 • Hỗ trợ giảng viên các công việc liên quan đến học vụ;
 • Thực hiện các công tác khác do trưởng, phó khoa phụ trách yêu cầu.

Giáo vụ 2

Lê Trần Bảo Hân

Điện thoại: 0283.8940390 – 158

Công việc phụ trách:

 • Phụ trách hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến thời khóa biểu và kế hoạch giảng viên các lớp học;
 • Phụ trách hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến thi học kỳ, thi tốt nghiệp;
 • Phụ trách phúc khảo, cung cấp bảng điểm, giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên;
 • Phụ trách báo giảng, báo bù, báo nghỉ, báo kết thúc môn học;
 • Phụ trách công tác văn thư lưu trữ;
 • Phu trách hồ sơ thỉnh giảng;
 • Ghi nhận lại những tất cả khiếu nại, thắc mắc của SV-GV (không giải quyết được) tập hợp và báo cáo trưởng/phó khoa;
 • Làm thủ tục xin phòng họp khi trưởng khoa thông báo họp;
 • Quản lý và lưu trữ tất cả các sổ họp khoa;
 • Quản lý quỹ khuyến học, nghiên cứu khoa học, đào tạo ngắn hạn,… lập sổ theo dõi thu chi, báo cáo định kỳ hàng quý;
 • Thực hiện các công tác khác do trưởng, phó khoa phụ trách yêu cầu.

 

Giáo vụ 3

Nguyễn Trường Hải

Điện thoại: 0283.8940390 – 158

Đơn vị liên kết