TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Cao đẳng Marketing
03/07/2019

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân. Có những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội – quản lý và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

– Hiểu và chấp hành được đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Hiểu được kiến thức cơ bản về kinh tế, marketing trong môi trường kinh doanh.

– Vận dụng được kiến thức chuyên ngành marketing để đảm nhận các hoạt động marketing cụ thể tại các doanh nghiệp. …

– Có thái độ yêu nghề, luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

            Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm các vị trí từ nhân viên đến quản trị marketing tại các doanh nghiệp, cụ thể:

– Có thể trở thành các chuyên viên marketing làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, marketing, nghiên cứu và phát triển,…

– Có thể trở thành quản trị viên marketing, trợ lý marketing, trong các công ty nghiên cứu thị trường, tổ chức sự kiện, dịch vụ quảng cáo hoặc tại các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ,…;

2. Thời gian đào tạo:     2,5 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:     79 tín chỉ
4. Đối tượng tuyển sinh:     Tốt nghiệp phổ thông trung học
5. Quy trình đào tạo:     Theo học chế tín chỉ.
Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007
6. Thang điểm:     theo học chế tín chỉ
7. Nội dung chương trình:

Mã HP Tên học phần Số tín chỉ
I Các học phần chung 19
1120600 Giáo dục thể chất 2
1131472 Pháp luật đại cương 2
1120601 Giáo dục quốc phòng 3
1112009 Chính trị 4
1113620 Toán Cao cấp C 2
1111250 Tiếng Anh 1 3
1111300 Tiếng Anh 2 3
II Các học phần cơ sờ và chuyên ngành 60
II.1 Học phần cơ sở 18
1107481 Kinh tế vi mô  3
1131471 Luật kinh doanh  3
1107482 Thống kê kinh doanh  3
1127511 Nguyên lí kế toán  3
1107483 Quản trị học  3
1107484 Marketing căn bản  3
II.2 Học phần chuyên ngành 27
1107485 Quản trị văn phòng  2
1107487 Quảng cáo 3
1107499  Hành vi khách hàng 3
1107496  Marketing điện tử 3
 1107490 Quản trị bán hàng  3
1107477 Thực hành quản trị và nghiệp vụ bán hàng  2
1107505  Thực tập doanh nghiệp 4
 1107501 Quản trị marketing  3
 1107506 Báo cáo tốt nghiệp 4
II.3 Học phần tự chọn 15
 1110554 Kỹ năng giao tiếp  3
1107492 Giao tiếp kinh doanh  3
1107491 Tin học ứng dụng ngành QTKD  3
1107493 Địa lí kinh tế Việt Nam  3
1107497 Nghiên cứu marketing  3
 1107495 Quản trị thương hiệu 3
 1107500 Quản trị quan hệ khách hàng  3
 1107488 Quản trị dự án đầu tư 3
 1107498 Marketing công nghiệp 3
 1107498 Marketing dịch vụ 3
Tổng cộng 79
Đơn vị liên kết