ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Cao đẳng Quản trị kinh doanh
03/07/2019

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, sức khỏe, kiến thức  tốt và kỹ năng thực hành nghề nghiệp tương ứng với chương trình đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

– Hiểu và chấp hành được đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Hiểu được kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị, thống kê trong môi trường kinh doanh.

– Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để đảm nhận được công việc tại các phòng ban chức năng như: phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng marketing,…

– Có thái độ ngành nghề đúng đắn, luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đảm nhiệm các vị trí từ nhân viên đến quản trị viên tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cụ thể:

+ Đảm nhận công việc tại các phòng ban chức năng như: phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng marketing,…

+ Đảm nhận các công việc như: trợ lý, thư ký, hành chính văn phòng giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp.

2. Thời gian đào tạo:     2,5 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:     79 tín chỉ
4. Đối tượng tuyển sinh:     Tốt nghiệp phổ thông trung học
5. Quy trình đào tạo:     Theo học chế tín chỉ.
Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007
6. Thang điểm:     theo học chế tín chỉ
7. Nội dung chương trình:

Mã HP Tên học phần Số tín chỉ
I Các học phần chung 19
1120600 Giáo dục thể chất   2
1131472 Pháp luật đại cương  2
1120601 Giáo dục quốc phòng 3
1112009 Chính trị 4
1113620 Toán cao cấp C 2
1111250 Tiếng Anh 1 3
1111300 Tiếng Anh 2 3
II Các học phần cơ sở và chuyên ngành 60
II.1 Học phần cơ sở 18
1107481 Kinh tế vi mô  3
1131471 Luật kinh doanh  3
1107482 Thống kê kinh doanh  3
1127511 Nguyên lí kế toán  3
1107483 Quản trị học  3
1107484 Marketing căn bản  3
II.2 Học phần chuyên ngành 27
1107485 Quản trị văn phòng  2
1107491 Tin học ứng dụng ngành QTKD  3
1107488 Quản trị dự án đầu tư  3
1107489 Quản trị điều hành  3
1107499 Quản trị bán hàng  3
1107477 Thực hành quản trị và nghiệp vụ bán hàng  2
1107505 Thực tập doanh nghiệp 4
1107494 Quản trị xuất nhập khẩu  2
1107506 Báo cáo tốt nghiệp 4
II.3 Học phần tự chọn 15
 1110554 Kỹ năng giao tiếp  3
1107492 Giao tiếp kinh doanh  3
1107509 Quản trị nhân sự 3
1107493 Địa lí kinh tế Việt Nam  3
1107497 Nghiên cứu marketing  3
1108622 Thị trường chứng khoán  3
1107496 Marketing điện tử  3
1107486 Quản trị cung ứng 3
1107498 Marketing dịch vụ 3
1107499 Hành vi khách hàng  3
Tổng cộng 79
Đơn vị liên kết