ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Đoàn Ngọc Duy Linh
24/06/2019
Tiến Sĩ: Đoàn Ngọc Duy Linh
Email: doanngocduylinh@iuh.edu.vn
Bộ môn: Quản trị nhân sự
Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính, Quản Trị Cung Ứng

Thông tin giảng viên

Các bài báo đã công bố

  • The Development of Corporate Bond in Vietnam | 2014 | Soongsil University Magazines (KOREA)
  • Empirical Study on Corporate Capital Structure in Vietnam | 2017 | Lambert Academic Publishing (GERMANY)

Đơn vị liên kết