ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Lê Thị Kim Hoa
27/06/2019
Tiến Sĩ: Lê Thị Kim Hoa

Email:  lethikimhoa@iuh.edu.vn lekimhoa9966@gmail.com

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Hướng nghiên cứu chính: Hoàn thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Nghiên cứu về giá trị thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị sản xuất

Thông tin giảng viên

Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006 – 2010 và những năm tiếp theo | 2008 | Cấp Ngành
 • Tập Bài giảng Kinh tế vi mô, bậc Đại học, hệ niên chế| 2012 | Cấp Trường
 • Hoàn thiện chính sách thị trường và Marketing cho các sản phẩm chủ yếu của các làng nghề ở tỉnh Thái Bình | 2013 | Cấp Ngành
 • Tập Bài giảng Quản trị sản xuất, bậc Đại học, hệ tín chỉ | 2013 | Cấp Trường
 • Tập Bài giảng Quản trị chất lượng, bậc Đại học, hệ tín chỉ | 2014 | Cấp Trường
 • Tập Bài giảng Kinh tế vĩ mô, bậc Đại học, hệ tín chỉ | 2014 | Cấp Trường
 • Đề cương học phần Kinh tế vĩ mô, bậc Đại học, hệ tín chỉ | 2014 | Cấp Trường
 • Đề cương học phần Kinh tế vi mô, bậc Cao đẳng, hệ tín chỉ | 2014 | Cấp Trường
 • Đề cương học phần Quản trị chất lượng, bậc Cao đẳng, hệ tín chỉ | 2014 | Cấp Trường
 • Tập Bài giảng Kinh tế vi mô, bậc Đại học, hệ niên chế | 2012 | Cấp Trường
 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển bền vững vùng Duyên hải Bắc bộ – Thí điểm tại Thái Bình | 2016-2019 | Cấp Quốc gia
 • Quản trị trường Đại học Thái Bình theo hướng tiếp cận đảm bảo chất lượng để phục vụ nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thái Bình | 4/2017 – 12/2018 | Cấp Tỉnh

Các bài báo đã công bố

 • Giáo trình: Marketing căn bản | Giáo trình | 2016 | NXB Tài chính
 • Giáo trình: Quản trị sản xuất | Giáo trình | 2016 | NXB Tài chính
 • Quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các làng nghề ở tỉnh Thái Bình | 2006 | Thương mại, (16), tr.13-14.
 • Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm làng nghề ở Thái Bình | 2006 | Khoa học Thương mại, (14), tr.19-22.
 • Giải pháp khôi phục và phát triển làng nghề của tỉnh Thái Bình | 2008 | Thương mại, (19), tr.11-12.
 • Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm làng nghề của tỉnh Thái Bình | 2008 | Thương mại, (21), tr.3-4.
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường nguồn nhằm thúc đẩy làng nghề ở tỉnh Thái Bình | 2008 | Thương mại, (24), tr.15-20.
 • Góp phần phát triển làng nghề ở Thái Bình | 2008 | Thương mại, (29), tr.43-44.
 • Đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập | 2016 | Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thống kê và tin học ứng dụng” – NCASI, tr.142-149.
 • Thực trạng và đề xuất các giải pháp duy trì, phát triển du lịch làng nghề truyền thống tỉnh Thái Bình | 2016 | Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV (Các trường đại học khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh), tr.406-413.

Các giải thưởng, khen thưởng đạt đươc

 • 2015 | Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | Thủ tướng Chính phủ
 • 2009 | Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh | Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bìn
 • 2007 | Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bìn | Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bìn

Đơn vị liên kết