ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Nguyễn Duy Trinh
27/06/2019
Thạc  Sĩ: Nguyễn Duy Trinh

Email: Nguyenduytrinh.qn@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh Tế

Thông tin giảng viên

Đề tài nghiên cứu khoa học

  • Vấn đề Thương hiệu đối với các Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. | 2007/2007 | Trường | Chủ nhiệm đề tài
  • Sự khác biệt căn bản trong đổi mới cơ cấu vốn Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hiện nay | 2004/2004 | Trường | Chủ nhiệm đề tài
  • Đề xuất phương hướng giải quyết vấn đề thông tin bất cân xứng, lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường tài chính Việt Nam | 2003/2003 | TrườngChủ nhiệm đề tài

Các bài báo đã công bố

  • Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng lao động đối với nguồn nhân lực được đào tạo tại các trường đại học ở Quảng Ngãi | Bài báo khoa học | 10-9/2013 | Tập chí Khoa học Tài chính Kế toán
  • Các nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tại Quảng Ngãi | Bài báo khoa học | 11-12/2013 | Tập chí Khoa học Tài chính Kế toán

Đơn vị liên kết