ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Nguyễn Minh Toàn
28/06/2019
Thạc Sĩ: Nguyễn Minh Toàn

Email: nguyenminhtoan@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Hệ thống Thông tin Quản lý

Hướng nghiên cứu chính:  Marketing online, Data analysis, Business

Thông tin giảng viên

Các bài báo đã công bố

  • Factors affecting fresh flower consumption strategy of Vietnam in the foreign markets when Vietnam integrates TPP: a study in Dalat, Vietnam | TCNNVol4, No4,2016 | International Journal of Economics, Commerce and Management. ISSN2348-0386http://ijecm.co.uk/volume-iv-issue-4

Đơn vị liên kết