ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Nguyễn Thị Ngân
27/06/2019
Thạc Sĩ: Nguyễn Thị Ngân

Email: nguyenthingan@iuh.edu.vn

Bộ môn: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

Thông tin giảng viên

Các bài báo đã công bố

 • FACTORS IMPACTING TO SMART CITY IN VIETNAM WITH SMARTPLS 3.0 SOFTWARE APPLICATION | ISI (ESCI) | Volume 10; Issue 2/2019 | IIOAB/ISSN: 0976-3104
 • EMPIRICAL STUDY ON INTENTION TO USE BIKE-SHARING IN VIETNAM | ISI (ESCI) | Volume 10; Suppl 1/2019 | IIOAB/ISSN: 0976-3104
 • Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam | TCVN | 2/2015 | Khoa học / ISSN 2354-0613
 • Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa kinh nghiệm từ Trung Quốc | TCVN | 105/2016 | Vietnam Logistics Review/ ISSN:2354-0796
 • Giải quyết bài toán thất nghiệp tại Việt Nam bằng cách nào | TCVN | 110/2016 | Vietnam Logistics Review/ ISSN:2354-0796
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo khoa quản trị kinh doanh trường đại học công nghiệp TP.HCM    trong bối cảnh hội nhập | TCVN | 26/2017 | KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ/ISSN: 2525-2267
 • Ứng dụng mô hình Binary Logistic phân tích chất   lượng giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa | TCVN | 3/2017 | KHOA HỌC YERSIN/ISSN: 2525-2372
 • Nâng cao danh tiếng trường đại học công nghiệp TP.HCM trong bối cảnh tham gia hiệp định đối tác   xuyên thái dương | HTTN/ISBN: 978-604-73-5139-8 | ISBN: 978-604-73-5139-8/2017 | HTTN/ISBN: 978-604-73-5139-8
 • Phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại theo hướng kinh tế xanh ở Việt Nam | TCVN | 111-112/2017 | Vietnam Logistics Review/ ISSN:2354-0796
 • Phát triển ngành cà phê ở Việt Nam bằng cách nào | TCVN | 111-112/2017 | Vietnam Logistics Review/ ISSN:2354-0796
 • Nâng cao thu nhập nông dân trồng cà phê khu vực Tây Nguyên | HTTN | 2/2017 | Kỷ yếu hội thảo -ĐH Đà Nẵng ISBN 978-604-60-0000-0

Đơn vị liên kết